Menu Sluiten

Forum

houderschapsbelasti...
 
Notifications

houderschapsbelasting  

 
fournier
(@fournier)
Lid

Het overheidstekort moet teruggedrongen. Dit levert het onzalige idee op dat ook de 'oldtimers' -omdat ze ook zo vervuilend zijn- nu toch maar weer onder de motorrijtuigenbelasting moeten vallen. Die van mij valt in de categorie 851-950 kg en met de provinciale opcenten kost me dat € 288,- per jaar.

Dat wordt dus 'schorsen'. Voor een auto ouder dan 15 jaar kost dat € 23,90. Zo lang je schorst kan je ook je verzekering (WA ?) stilzetten. Daar zal je verzekeraar niet blij mee zijn. Als er veel mensen gaan schorsen gaat de premie wel weer omhoog, mag je rekenen. Maar, dat is van later zorg.

Als je binnen drie maanden de schorsing opheft, moet je alsnog de houderschapsbelasting over de schorsingsperiode betalen. Dus, op z'n minst voor drie maanden en één dag de schorsing aanhouden.

Wanneer deze nieuwe regeling doorgaat zullen velen elk jaar ten minste voor twee kwartalen schorsen.

Er zit ook een aantrekkeljke kant aan dit verhaal. Wie een oldtimer heeft houdt ervan om daarin te mogen rijden. Dat brengt je tot de overweging om afwisselend je oldtimer en de andere gezinsauto te schorsen. Die is wellicht jonger dan 15 jaar en dan kost de schorsing € 71,50. Met een stilstaande AR verzekering komen die kosten er weer mooi uit.

Maar het is duidelijk, de overheid krijgt pijn in de protemonnee door alle vrijstellingen die er inmiddels voor 'schone' auto's zijn en het tekort moet nu maar eens aangezuiverd worden door de houders van die 'vieze' auto's. Oh, wat is politiek toch grillig. En wat een intelligentie, om de eindjes aan elkaar te knopen.

Citaat
Geplaatst : 16-09-2012 6:07 pm
Peter Akkermans
(@dutchtriumph)
Lid

Dit is het eerste wat ik er van hoor. Is dit een gerucht, hoe zeker is het dat dit daadwerkelijk ingevoerd wordt?

Het is weer een behoorlijke kostenpost, zeker gezien het aantal gereden kilometers, is het een belachelijk bedrag. Als het nu puur om het milieu zou gaan moeten ze maar eens naar meer vervuilende verbrandingsmotoren kijken. Die heggeschaar van de gemeente stoot een veelvoud uit aan uitlaatgassen. En wat te denken van al die scootertjes.
Maar ja.....de autobezitter is makkelijker op te sporen.

Schorsen van de Triumph is wel te doen, alleen weer zo'n gedoe. Schorsen van de dagelijkse auto is geen optie, die mag gedurende de schorsing niet op de openbare weg staan. Dat houdt dan in dat de Triumph de garage uit moet om de andere auto binnen te zetten.
Verder heb ik ook een achterbank nodig.......

Even afwachten en hopen dat dit weer een proefballonetje blijkt te zijn, dat heel snel wegwaait.

ReageerCitaat
Geplaatst : 18-09-2012 3:15 pm
ghertzberger
(@ghertzberger)
Lid

Ook het eerste wat ik ervan hoor.

Daar gaat mijn Spitfire op mijn studentenbudget...

ReageerCitaat
Geplaatst : 18-09-2012 3:23 pm
Peter Akkermans
(@dutchtriumph)
Lid

Ik kwam net dit artikel tegen.....

http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/binnenland/11464648/Atsma-in-de-weer-met-problemen-oldtimers.ece

De oldtimer liefhebber gaat volgens dit artikel de dupe worden van de profiteur. De liefhebber kan het wel betalen wordt er dan maar gezegd.
Nu worden er al veel oldtimers erg lang op Marktplaats aangeboden, dat zal nog wel erger worden.

ReageerCitaat
Geplaatst : 22-09-2012 8:57 pm
fournier
(@fournier)
Lid

Het bericht wat je aanhaalt is door de milieubeweging als persbericht uitgegeven en heeft in diverse kranten en bladen gestaan en is ook bij de politieke partijen gedropt. Gevolg is geweest dat verscheidene partijen dit item ook meegegeven hebben bij de doorrekening van hun verkiezingsprogramma. Intussen had de Fehac tegen de beweringen uit het milieu-bericht de werkelijke cijfers ingebracht, wat een realistischer beeld verschafte. Alleen de VVD en PVV hebben het onderwerp niet laten doorrekenen en het CDA aarzelde.
De uitkomst is dat er voor de belastingdienst € 200 miljoen aan deze maatregel te verdienen valt wanneer inderdaad alle houders de portemonnee trekken. Dat er massaal geschorst gaat worden en dat dan ook de verzekeringspremies stilstaan, daar is geen rekening mee gehouden. En wat het kost om al die schorsingen te registreren en al die verzekeringsmutaties is ook niet berekend.
Nu maar hopen dat in de onderhandelingen voor de kabinetsvorming dit bedrag ergens anders gevonden wordt.

ReageerCitaat
Geplaatst : 23-09-2012 1:41 pm
fournier
(@fournier)
Lid

De FEHAC bericht vandaag (15 04) dat het de verkeerde kant opgaat. Na een gesprek vorige week woensdag van de actie-groepen tegen het terugnemen van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting gaf de staatssecretaris Financiën na het Kabinetsberaad te kennen dat de vrijstelling teniet gedaan wordt en een 'kwart'-belasting (met provinciale opcenten) jaarlijks voldaan moet worden (ook geschorste). Auto's jonger dan 30 jaar en diesels en LPG auto's tot 40 jaar mogen de volle mep betalen. Ook motorfietsen en vrachtwagens vallen straks onder dit regime. Nog even afwachten of het parlement dit slikt!

ReageerCitaat
Geplaatst : 15-04-2013 8:18 pm
Jan de Jong
(@jan-de-jong)
Lid

Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

DV/2013/205 M

Uw brief (kenmerk)

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum 24 april 2013

Betreft Alternatieven afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers

Geachte voorzitter,

In het Algemeen Overleg Belastingplicht overheidsbedrijven; Fiscale moties en toezeggingen van 17

april jl. is onder meer gesproken over mijn brief van 15 april jl. over afschaffing van de vrijstelling

motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers.1 Tijdens dat overleg heb ik toegezegd een ultieme poging

te doen om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van

rijdend cultureel erfgoed te ontzien. Ik zou daarover de Kamer uiterlijk vandaag informeren zodat de

oldtimerbranche zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de fiscale behandeling van de oldtimer met

ingang van 1 januari 2014.

De afgelopen week is intensief overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche, te

weten de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. Het verheugt mij u te kunnen melden dat

we uiteindelijk tot een breed gedragen alternatief zijn gekomen dat door de vertegenwoordigers van de

oldtimerbranche wordt gesteund en dat naar mijn oordeel past binnen het verzoek en de kaders die uw

Kamer heeft aangegeven. Dit alternatief ziet er als volgt uit.

Er geldt vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het

betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s. Dit is

de structurele regeling die ruim € 16 miljoen per jaar kost (optie 4 van mijn brief van 15 april jl.).

Daarnaast komt er een adequate overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine,

motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar

zijn (datum eerste toelating vanaf 1963 tot en met 1987). Deze voertuigen komen in aanmerking voor

een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden

december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.

Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat

betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPGinstallatie

en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met

ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de

overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden.

Dit alternatief beoogt nog meer dan de alternatieven, genoemd in mijn brief van 15 april jl., de liefhebber

te ontzien terwijl het de huidige vrijgestelde veelrijder (dat zijn bijna altijd diesel- en LPG-rijders)

gerichter raakt. Hoewel onder de overgangsregeling een kwarttarief MRB moet worden betaald, blijven

de gevolgen voor de zwaardere auto’s, ook bijvoorbeeld bussen en vrachtauto’s, beperkt door het

maximum van € 120 per jaar. Voor motoren komt het kwarttarief neer op circa € 30 per jaar.

Uitgangspunt bij de overgangsregeling is dat het dagelijks gebruik van oldtimers zoveel mogelijk wordt

voorkomen. Dit wordt concreet ingevuld door de beperking dat er met het motorrijtuig geen gebruik mag

1 Kamerstukken II 2012/13, 33 402 nr. 55.

Pagina 1 van 2

worden gemaakt van de openbare weg gedurende de maanden december, januari en februari. Met veel

oldtimers wordt overigens in de winter niet gereden omdat dit slecht is voor de auto. Als het kwarttarief

van toepassing is en er toch gereden wordt in die drie wintermaanden, geldt een forse verzuimboete. Het

overgangsregime loopt af in het jaar 2028 (zodra de jaargang 1987 40 jaar is). Men kan overigens naast

het afgetopte kwarttarief ook verzoeken om de reguliere MRB te betalen of de oldtimer te schorsen.

De huidige regels in de MRB betreffende schorsing en evenementenregeling worden gehandhaafd. Wel

geldt het afgetopte kwarttarief MRB voor minimaal één kalenderjaar zodat niet de mogelijkheid bestaat

om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief.

Hoewel als gevolg van de voorgestelde overgangsregeling de budgettaire derving van deze variant

tijdelijk hoger is dan ik in eerste instantie voor ogen had, heeft dit alternatief als voordeel dat het

overgrote deel van de oldtimers die per 1 januari 2014 tussen de 26 en 40 jaar oud zijn en die niet

dagelijks gebruik van de weg maken, worden ontzien door middel van de invoering van het afgetopte

kwarttarief in de MRB. De structurele kosten van de voorgestelde maatregelen bedragen € 16 miljoen

(optie 4 van de eerdergenoemde brief van 15 april jl.). Dit structurele niveau wordt bereikt in 2028.

Incidenteel bedragen de extra kosten als gevolg van de overgangsmaatregelen € 17 miljoen in 2014, in

14 jaar aflopend naar nihil in 2028.

Ik ben voornemens dit alternatief uit te werken in het Belastingplan 2014. De Belastingdienst zal

tegelijkertijd de implementatie voorbereiden zodat deze regeling met ingang van 1 januari 2014 van

toepassing kan worden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën

mr. drs. F.H.H. Weekers

ReageerCitaat
Geplaatst : 25-04-2013 1:30 am
Share: