Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering

Hierbij word je door het bestuur van de Triumph Spitfire Club uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een informele Nieuwjaarsreceptie.
De ALV wordt gehouden op zondag 28 januari 2018 aanvang 13.00 uur
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Huldiging jubilarissen en voorstellen nieuwe leden
3. Notulen ALV 2017 (zie The Spitfire 3 – mei-juni 2017)
4. Terugblik op het afgelopen seizoen
5. Financiële verslagen:
– Verslag van de penningmeester
– Verslag van de kascommissie
– Décharge penningmeester
6. Verslagen van de overige bestuursleden:
– Yvonne
– Martin

-Fred

7. Verslagen van de diverse commissies
– TAC
– Geert Paul
– Ciska, Henrique
8. Bedankjes

Pauze en bezoek aan het museum

9. Verkiezing bestuur:
– aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:
Voorzitter: Herman Naber

Algemeen bestuurslid: Fred Meerwijk

10. Chargeren nieuwe kascommissie
11. Discussie onderwerp
12. Samenwerking met de andere clubs

13. Vooruitblik en meeting agenda 2018
14. Rondvraag
15. Sluiting en start informele borrel

Mocht je vragen hebben voor de rondvraag, dan verzoeken wij je deze uiterlijk twee weken voor
aanvang van de ALV aan het bestuur kenbaar te maken via: secretariaat@spitfire.nl. Niet
van tevoren gemailde vragen kunnen (wellicht) niet ter plekke worden beantwoord.
Volmachten dienen voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris te worden ingeleverd.

De ALV is bij uitstek de gelegenheid om mee te praten en/of te beslissen over jouw club.
Dus graag tot zondag 28 januari 2018 in Eindhoven. Vergeet niet je ledenpas mee te nemen!