Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Spoorwegmuseum Utrecht, 27-01-2019.

Uitnodiging ALV
Op 27 januari houdt onze Spitfire club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Spoorweg Museum in Utrecht.
Een uitgelezen kans om mee te praten over het reilen en zeilen van onze vereniging en de mooiste historische treinen van de spoorwegen te bekijken.
De belangrijkste praktische zaken:
– De vergadering start om 11:00 uur in de wachtkamer 3e klasse.
– We kunnen u alleen gratis toegang verlenen op vertoon van uw lidmaatschapspas. Vergeet deze dus niet!
– Een uitrijkaart voor het parkeerterrein is op aanvraag verkrijgbaar.
Wilt u een onderwerp inbrengen voor de vergadering? Doet u dit dan twee weken voor de vergadering via secretariaat@spitfire.nl
Een van de agendapunten betreft het Huishoudelijk reglement voor The Spitfire Club. Dit reglement is gepubliceerd in clubblad The Spitfire nr1 2019.
De agenda ziet er verder als volgt uit (zie ook de nieuwsbrief en clubblad The Spitfire nr1 2019):
1.Opening
2.Terugblik op 2018
3.Notulen ALV 2018 (beschikbaar onder Clubinfo op de website na inloggen)
4.Huishoudelijk reglement (gepubliceerd in clubblad The Spitfire nr1 2019)
5.Financiële verslagen
a.Verslag penningmeester
b.Verslag kascommissie
c.Décharge penningmeester
6.Chargeren nieuwe kascommissie
7.Clubshop / Evenementencommissaris
8.Clubblad
9.Verslag diverse commissies / Ledenadministratie
Pauze
10.Jubilarissen
11.Verkiezing bestuur
12.Vooruitblik 2019 / meeting agenda 2019
13.Rondvraag
14.Sluiting
Wij hopen u allen te zien in Utrecht op 27 januari 2019!